0001 - CECILIA HÀ MỸ PHƯỢNG

Nhân Sự -

Profile của chị Cecilia Hà Mỹ Phượng

0002 - PHERO BÙI LÊ MINH KHÔI

Nhân Sự -

Profile của anh Phero Bùi Lê Minh Khôi

0003 - GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN MINH THĂNG

Nhân Sự -

Profile của anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Thăng

0004 - GIUSE PHẠM DUY QUANG

Nhân Sự -

Profile của anh Giuse Phạm Duy Quang

0005 - MARIA NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN

Nhân Sự -

Profile của chị Maria Nguyễn Hoàng Thiên Ân

0007 - MARIA LÊ PHẠM HỒNG PHÚC

Nhân Sự -

Profile của chị Maria Lê Phạm Hồng Phúc

0008 - ANNA TRẦN NGỌC MỸ TRANG

Nhân Sự -

Profile của chị Anna Trần Ngọc Mỹ Trang

0009 - ANNA NGUYỄN PHƯƠNG THANH

Nhân Sự -

Profile của chị Anna Nguyễn Phương Thanh

0010 - ANTON LƯ TIẾN TRUNG

Nhân Sự -

Profile của anh Anton Lư Tiến Trung

0011 - TERESA LÊ THỤY YẾN MINH

Nhân Sự -

Profile của chị Teresa Lê Thụy Yến Minh